Burg. Corbeijstraat 58 6137 XT Sittard 046-4513231 info@bsdetovertuin-sittard.nl
School
De Tovertuin wil een school zijn voor kinderen uit de buurt. Een plek waar 
zij zich goed voelen en waar de kinderen bagage krijgen waardoor zij zich 
kunnen ontwikkelen tot een evenwichtig en gelukkig persoon. 
De Tovertuin is kleurrijk met diverse nationaliteiten.


Visie

Ieder mens is uniek.

Wij willen de kinderen een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect meegeven, 
wij willen hun eigenheid benadrukken. Leerlingen moeten trots zijn op zichzelf, 
op hun cultuur en levensbeschouwing. Wij willen ze daarbij helpen.

Respect voor de ander.

Wij besteden veel aandacht aan het creëren en in stand houden van een 
goede sfeer op school. Kinderen leren om de eigenaardigheden, de cultuur en 
de levensbeschouwing van elkaar te respecteren en te waarderen.

Zorg voor de omgeving, voor de natuur.

Wij leren de kinderen zorgvuldig om te gaan met hun eigen spulletjes, met die 
van anderen en met hun leefomgeving.


De missie van onze school

 - De school heeft een opvoedende taak, die gericht is op de persoonlijkheidsvorming van het individuele kind en op de omgang met anderen.

- De kennis, vaardigheden en houdingen die op onze school worden overgedragen, staan ten dienste van de persoonlijkheidsvorming.

- Onze school stelt het kind in de gelegenheid om zich naar eigen aard en aanleg zo volledig mogelijk te ontwikkelen op het sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve, motorische en zintuiglijke vlak.

- Wij willen inspelen op verschillen tussen kinderen en maximaal tegemoet komen aan de drie basisbehoeften van kinderen: geloof in eigen kunnen (competentie), de drang zelfstandig te willen handelen (autonomie) en de behoefte aan waardering van anderen (relatie).

- Tevens willen wij de kinderen leren bewust te worden van zichzelf, opdat zij beseffen dat zij zelf keuzes moeten maken en invloed uit kunnen oefenen op het verloop van hun leven. Om dat waar te kunnen maken in de bijzondere situatie van onze school, streven wij naar een krachtige leeromgeving. Dat is een leeromgeving waarin kinderen uitgedaagd worden, leren van en met elkaar en leren in een passende zelfstandigheid te werken.

- Onze school wil kinderen leren dat elke samenleving behoort te zorgen voor een leefbare wereld en welzijn voor iedereen. Ook willen wij kinderen leren kritisch te zijn ten opzichte van de samenleving en hen leren functioneren in een internationale gemeenschap. Dat betekent ook dat onze school een bijdrage levert aan de acceptatie van andere culturen naast de Nederlandse cultuur.

 
Door de school